தற்போதைய செய்தி

<< >>

6156 தற்காலிக பணியிட நீட்டிப்பு ஆணை G.O.75

NEW EXPRESS PAY ORDER G O :82

+2 பொதுத் தேர்வு- 2014 விடைத் தாள் திருத்தம்-அட்டவணை

மொழிப் பாடங்கள் CE,SO -21,22 மார்ச் 2014 மற்ற பாடங்கள் CE,SO-28,29 மார்ச் 2014 AE-31 மார்ச் 2014.

IT Form

PAY CONTINUANCE ORDER FOR 1591 P.G POST

Attachments_201423 (1)

மாநில செயற்குழு முடிவுகள்

25.01.2014 அன்று ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறையில் மாநில செயற்குழுக் கூட்டம் நடைபெற்றது .தமிழக அரசு 5 அம்ச கோரிக்கை நிறைவேற்றி தர வேண்டும். இல்லாவிடில் எதிர்வருகின்ற விடைத்தாள் திருத்தும் பணியை பி .ஜி ஆசிரியர்கள் புறக்கணிப்போம் !என அறிவித்தது. ஊதியக்குழுவின் முரண்பாடுகளை நீக்கல் 720 அரசாணையை விரைந்து வெளியிடல் 2004 லிருந்து 2006 வரை நியம்பிக்கப்பட்ட பி .ஜி ஆசிரியர்களை பணிவரன்முறை படுத்துதல். தலைமையாசிரியர் பணியிடங்களுக்கு தகுதி மற்றும் திறமை என்பதை அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில்

PAY CONTINUATION 17/01/2014

fwdregcontinuationorderforbcheadrmsapost

PAY CONTINUANCE FOR 3 MONTHS 01.01.2014 -31.03.2014 page 10,11,12,13,14

NEW HEALTH INSURENCE SCHEME LIST OF APPROVED HOSPITALS G.O.680

GO Rt_680_

6156 தற்காலிக பணியிட நீட்டிப்பு ஆணை G.O.75

NEW EXPRESS PAY ORDER G O :82

+2 பொதுத் தேர்வு- 2014 விடைத் தாள் திருத்தம்-அட்டவணை

மொழிப் பாடங்கள்
CE,SO -21,22 மார்ச் 2014
மற்ற பாடங்கள்
CE,SO-28,29 மார்ச் 2014
AE-31 மார்ச் 2014.

IT Form

PAY CONTINUANCE ORDER FOR 1591 P.G POST

Attachments_201423 (1)

மாநில செயற்குழு முடிவுகள்

25.01.2014 அன்று ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறையில் மாநில செயற்குழுக் கூட்டம் நடைபெற்றது .தமிழக அரசு 5 அம்ச கோரிக்கை நிறைவேற்றி தர வேண்டும். இல்லாவிடில் எதிர்வருகின்ற விடைத்தாள் திருத்தும் பணியை பி .ஜி ஆசிரியர்கள் புறக்கணிப்போம் !என அறிவித்தது.

ஊதியக்குழுவின் முரண்பாடுகளை நீக்கல்

720 அரசாணையை விரைந்து வெளியிடல்

2004 லிருந்து 2006 வரை நியம்பிக்கப்பட்ட பி .ஜி ஆசிரியர்களை பணிவரன்முறை படுத்துதல்.

தலைமையாசிரியர் பணியிடங்களுக்கு தகுதி மற்றும் திறமை என்பதை அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் நீக்கல்.

PAY CONTINUATION 17/01/2014

fwdregcontinuationorderforbcheadrmsapost

PAY CONTINUANCE FOR 3 MONTHS 01.01.2014 -31.03.2014 page 10,11,12,13,14

NEW HEALTH INSURENCE SCHEME LIST OF APPROVED HOSPITALS G.O.680

GO Rt_680_

GENERAL PROVIDENT FUND – Withdrawal from the General Provident Fund – Maximum limit – Amendments to rule 15 – B of General Provident Fund (Tamil Nadu) Rules – Issued – Notified.

fin_e_103_2013